Cài đặt BizTalk Server 2010

Bài viết này hướng dẫn các bạn cài đặt BizTalk Server 2010 trên Windows 7, mục đích giúp các bạn có thể học tập và trải nghiệm các tính năng của phiên bản mới.

I. Chuẩn bị:

Danh các công việc cần làm:

Chúng ta phác thảo các bước tổng quan trước khi cài đặt:

 • Các bước chuẩn bị:

· Cài đặt và tiến hành cập nhật cho Windows

· Cài đặt Internet Information Services (IIS)

· Cài đặt Microsoft Office Excel 2010/2007

· Cài đặt Visual Studio® 2010

· Cài đặt SQL Server 2008 R2/2008 SP1

· Cài đặt SQL Server 2005 Notification Services (required only for BAM Alerts)

· Cài đặt prerequisites for MQSeries Agent (required only for MQSeries Agent)

· Cài đặt .Net Framework 4 and 3.5 SP1

· Vô hiệu hóa ‘shared Memory Protocol’

· Cấu hình Application Event Log

 • Cài đặt và cấu hình BizTalk

· Cài đặt BizTalk Server 2010

· Kiểm tra

· Cấu hình BizTalk Server

· Kích hoạt ‘TCP/IP and named pipes’ trong trình SQL Server Configuration Manager

· Kích hoạt ‘Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MS DTC)’ trong Local Host Server (LHS)

II. Chọn các thành phần cài đặt

Các bạn nên xem qua các tính năng được liệt kê bên dưới, và quyết định chọn các tính năng nào sẽ được cài đặt.

 • Server Runtime: các dịch vụ cần thiết để chạy BizTalk Server.
 • BizTalk EDI/AS2 Runtime Runtime services hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu theo định dạng Electronic Data Interchange (EDI) và Applicability Statement 2 (AS2)
 • Windows Communication Foundation (WCF) Adapter Runtime: các bộ chuyển đổi (Adapter) cho phép BizTalk Server có thể tương tác với các ứng dụng dựa trên WCF
 • Portal Components hay Business Activity Monitoring (BAM): là tập các dịch vụ cho phép người dùng có thể trao đổi, cộng tác, và nó cũng được cấu hình để the dõi các business processes và workflows.
 • Administrative Tools: công  cụ để quản trị BizTalk Server tại máy cục bộ hay ở xa.
 • Windows Communication Foundation (WCF) Administration Tools: quản trị các dịch vụ cho các thành phần của WCF
 • Developer Tools and SDK công cụ và tiện ích để giúp bạn tạo nhanh chóng các giải pháp và ứng dụng BizTalk.

Các công cụ bổ trợ thêm:

 • Enterprise Single Sign-On (SSO) Administration Module: quản lý các phần khai báo cho các ứng dụng cần SSO.
 • Enterprise Single Sign-On Master Secret Server: lưu trữ thông tin về các
 • Business Rules Components: được sử dụng ̣để thiết lập các chính sách sẽ dùng trong Business Rules Engine.
 • MQSeries Agent: Cung cấp khả năng tương tác giữa BizTalk Adapter cho MQSeries  và MQSeries Server cho Windows
 • Windows SharePoint Services Adapter Web Service: Adapter cho phép xử lý các tài liệu đến (incoming) và đi (outgoing) thông qua Windows SharePoint Services
 • BAM Alert Provider for SQL Notification Services: cho phép các cảnh bảo BAM.
 • BAM Client: cho phép các client có thể hoạt động với BAM.
 • BAM Eventing
 • Project Build Component: Công cụ cho phép xây dựng các giải pháp cho BizTalk mà không cần đến bộ Vistual Studio.

III. Bảng liệt kê các tính năng phụ thuộc lẫn nhau

Bảng bên dưới chỉ ra các phần mềm cần phải cài đặt trước khi cài đặt BizTalk Server, tùy thuộc vào các tính năng của BizTalk mà bạn muốn:

image

IV. Yêu cầu về phần cứng

Bảng bên dưới liệt kê yêu cầu phần cứng tối thiề̉u để cài đặt thử nghiệm BizTalk Server. Khi triển khai thực tế, cần hoạch định nhu cầu và khi đó bạn phải chọn phần cứng cho phù hợp.

Mục

Yêu cầu tối thiểu

Bộ xử lý

Intel Pentium-compatible CPU tốc độ:

· 1 GHz or higher for single processors

· 900 MHz or higher for double processors

· 700 MHz or higher for quad processors

Hyper-threading and dual-core processors are supported.

BizTalk Server không hỗ trợ Itanium-based systems.

Bộ nhớ

2 GB of RAM

Đĩa cứng

10 GB , định dạng NTFS.

Drive

CD-ROM / DVD-ROM drive

Màn hình

Windows Server® 2003-compatible VGA or higher-resolution monitor set to 1024 x 768 pixels or greater resolution

Khác

Network adapter card, and Microsoft mouse or compatible pointing device

V.Yêu cầu về phần mềm

Phần này liệt kê các phần mềm cần thiết cho BizTalk Server. Bạn sẽ được hướg dẫn trình tự cài đặt chúng trong phần kế tiếp.

 • Các hệ điều hành hỗ trợ: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 SP2, Windows Vista® with Service Pack 2 (SP2).
 • Internet Information Services (IIS) Version 7.5 và 7.0 is supported.
 • Yêu cầu cho: EDI, BAM, WSS Adapter, and UDDI.
 • Microsoft Office Excel 2010 hoặc 2007 Business Activity Monitoring (BAM)

  Nếu bạn dùng Microsoft Office Excel 2010, bạn phải cài đặt thêm hotfix 2345338

 • Yêu cầu cho: BAM.
 • Microsoft .NET Framework 4 và .NET Framework  3.5 with Service Pack 1 (SP1) The .NET Framework 4

 • Yêu cầu cho: All BizTalk Server managed components.

Microsoft Visual Studio 2010 cấp môi trường phát triển các ứng dụng có thể chạy trên bất kỳ thiết bị nào và tích hợp với các nền tảng khác nhau. Nên sứng dụng bản VS 2010 Pro, tuy nhiên các bản Standard và Team System vẫn được hỗ trợ.

 • Yêu cầu cho: BizTalk Server Developer Tools and SDK component.

Nên dùng SQL Server 2008 R2/2008 SP1 bản Enterprise

 • Yêu cầu cho: BizTalk Server Runtime, EDI, and BAM.

SQL Server 2005 Notification Services cần cho tính năng BAM Alerts. Lưu ý, SQL Server 2005 không có trong SQL Server 2008 R2/2008 SP1, bạn phải tải riêng.

 • Yêu cầu cho: BAM Alerts.

SQLXML 4.0 Service Pack 1.Để cài đặt SQLXML 4.0 SP1, tham khảo Microsoft SQL Server 2008 Feature Pack (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=189325).

 • Yêu cầu cho: BizTalk Server Runtime, Administrative Tools, và BAM.

VI. Các điểm cần lưu ý trước khi cài đặt

Bạn phải đọc kỹ phần này trước khi cài đặt nhé:

 • Account names Nên sử dụng tên tài khoản mặc định. Quá trình cài đặt BizTalk Server tự động cấu hình các thaǹh phần cài đặt sử dụng tài khoản mặc định. Trong khi sử dụng tài khoản mặc định để đơn giản hoá quá trình cài đặt và cấu hình, thì không phải lúc nào cũng có thể. Ví dụ, có thể có nhiều nhóm BizTalk Server groups trong một Active Domain forest. Trong tình huống này các tên tài khoản phải được thay đổi để tránh xung đột. Nếu bạn thay đổi tên tài khoản, lưu ý BizTalk Server chỉ hỗ trợ theo định dạng <NetBIOS domain name>\<user> cho các tài khoản service và Windows groups.
 • Account names cho BAM Management Web Service BizTalk Server không hỗ trợ tài khoản built-in accounts hoặc tài khoản không thiết lập mật mã.

VII. Cài đặt các phần cần thiết

a. Chuẩn bị một máy đã cài Windows 7 x86, tiến hành cập nhật các hotfix mới nhất

b. Cài đặt IIS & Net Framework 4.0

image

Tải Microsoft .NET Framework 4 (Standalone Installer) và cài đặt.

image 

image

Đăng ký ASP.Net với IIS:

 • Vào command prompt, gõ lệnh sau

%windir%\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe /i

image

 • Kiểm tra trogn IIS, đảm bảo ASP.NET v4.0.30319 có trạng thái ‘Allow’

image

c. Cài đặt Microsoft Office Excel 2010/2007

image

image

Lưu ý: BizTalk Server 2010 chỉ hỗ trợ 32-bit Microsoft Office 2010

d. Cài đặt Visual Studio 2010

image

image

image

image

image

image

e. Cài đặt SQL Server 2008 R2

f. Cài đặt các phần cần thiết cho MQSeries Agent

 • Kiề̉m tra các phần sau đã cài đặt:

.Net Framework 4 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=189318) và

.Net Framework 3.5 SP1 (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160478).

 • Tải và cài thêm các phần sau:

·IBM WebSphere MQ 5.3 với CSD 10 (hoặc mới hơn), hoặc

· IBM WebSphere MQ 7.0

g. Cài đặt SQL Server 2005 Notification Services

Nếu bạn dự định dùng tính năng BAM Alerts trong dự án BizTalk Server, bạn phải cài đặt SQL Notification Services trên máy BizTalk Server. SQL Server 2005 feature không ̣đi kèm trong SQL Server 2008 R2/2008 SP1, bạn phải tải và cài đặt nó riêng

Bạn mở liên kết Feature Pack for Microsoft SQL Server 2005 – December 2008.

Tùy thuộc vào hệ điều hành bạn đang cài, mà tiến hành tải các phần tương ứng về:

Microsoft SQL Server Native Client

· X86 Package (sqlncli.msi)

· X64 Package (sqlncli_x64.msi)

Microsoft SQL Server 2005 Management Objects Collection

· X86 Package (SQLServer2005_XMO.msi)

· X64 Package (SQLServer2005_XMO_x64.msi)

Microsoft SQL Server 2005 Notification Services Client Components

· X86 Package (SQLServer2005_NS.msi)

· X64 Package (SQLServer2005_NS_x64.msi)

Tiến hành cài đặt các gói.

h. Disable tính năng ‘Shared Memory Protocol’

 • Vào Start –> All Programs-> Microsoft SQL Server 2008 R2-> Configuration Tools-> SQL Server Configuration Manager.

image

 • Trong màn hình SQL Server Configuration Manager, mở rộng mục SQL Server Network Configuration, và chọn ‘Protocols for MSSQLSERVER’.

image

 • Nhấn chuột phải lên Shared Memory, và chọn Disable.
 • Chọn SQL Server Services, nhấn chuột phải lên SQL Server (MSSQLSERVER), và chọn Stop. Sau khi dịch vụ đã stopped, nhấn chuột phải lên SQL Server (MSSQLSERVER) lại, và nhấn Start.

image

 • Đóng màn hình SQL Server Configuration Manager.

i. Cấu hình ‘Application Event Log’

Quá trình cài đặt BizTalk Server sẽ cần lưu trữ lại các thông tin các event vào trong Application Event Log. Tùy thuộc vào các tính năng trên BizTalk Server mà bạn cài đặt, thì không gian lưu trữ cần thiết có thể tăng lên và vượt quá giới hạn mặc định. Nếu Application event log không đủ khoảng trống trong quá trình cài đặt BizTalk Server, thì bạn sẽ bị lỗi.

To prevent this from happening, you can change the settings in the Application Event Log.

clip_image001[8]Thay đổi các thiết lập cho Application Event Log

1. Vào Start-> Control Panel –> Administrative Tools.

2. Mở Event Viewer.

3. Trong màn hình Event Viewer, mở rộng mục Windows Logs.

4. Nhấn chuột phải lên Application, và chọn Properties.

image

Điền vào như hình

image

Nhấn Clear log.

5. Nhấn OK, đóng Event Viewer

VIII. Cài đặt BizTalk Server 2010

 1. Cài đặt BizTalk Server

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

 1. Kiểm tra

image

 1. Cấu hình cơ bản
 • Nhấn Start -> All Programs –> Microsoft BizTalk Server 2010, nhấn chuột phải lên BizTalk Server Configuration, và chọn Run as Administrator.
 • image

 • Trong trường Database, điền tên máy tính của bạn vào.
 • Trong trường Service Credential, cung cấp thông tin User name và Password cho BizTalk services.

image

 • Nhấn Configure.

image

 • Trong màn hình cảnh báo, nhấn Yes.

image

 • Trong màn hình Sumamry, xem lại các thông tin và nhấn Next.
 • Nhấn Finish.

One Response to Cài đặt BizTalk Server 2010

 1. Bài viết rất bổ ích. Cảm ơn anh đã chia sẻ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: